อบรมการใช้งานทรัพยากร และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล สำหรับการตีพิมพ์

About this event

Body

แนะนำการเข้าใช้งาน ทรัพยากร จากทางห้องสมุด และบริการที่เกี่ยวข้อง 

แนะนำเทคนิค ในการการเลือกวารสาร และ สืบค้นกา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เชิงลึก