บริการยืมระหว่างห้องสมุด

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นอีกหนึ่งบริการของฝ่ายบริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้าเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์ต้องการใช้สิ่งพิมพ์ หรือบริการต่างๆ ของห้องสมุดหน่วยงานภายนอก อาทิ บทความในวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยอื่น ๆ โดยทางฝ่ายฯ จะเป็นผู้ติดต่อขอยืม หรือ ให้ยืมด้วยการถ่ายสำเนาต้นฉบับเท่านั้น

***สนใจติดต่อสอบถามขั้นตอนการใช้บริการได้ที่ฝ่ายฯ***

 ขั้นตอนการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

  1. ผู้ใช้บริการตรวจสอบทรัพยากรที่ต้องการว่ามีอยู่ในสถาบันนั้นจริง
  2. ผู้ใช้บริการติดต่อฝ่ายบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าเพื่อขอใช้บริการ
  3. บรรณารักษ์ยืมระหว่างห้องสมุดทำหน้าที่ติดต่อไปยังสถาบันนั้นๆเพื่อขอใช้บริการ
  4. หากต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งหมด
  5. การขอใช้บริการอนุญาตให้ถ่ายเอกสารได้เท่านั้น