การเป็นสมาชิกสำนักบรรณสาร

การสมัครสมาชิก

นักศึกษา
หลักฐานการสมัคร
 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
หลักฐานการสมัคร
 1. บัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
บุคคลทั่วไป
ได้แก่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะใช้บริการสำนักบรรณสาร สามารถเข้าใช้บริการได้โดยการชำระค่าธรรมเนียม การเข้าใช้บริการ ท่านละ 20 บาท/วัน โดยติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน อนุญาตให้ใช้บริการภายในสำนักบรรณสารเท่านั้น

*** หมายเหตุ : สมาชิกภาพสำหรับนักศึกษามีอายุ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น โปรดนำใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันมาแสดทุกครั้งที่ต่ออายุบัตร ***

สมัครได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 6
การเข้าใช้บริการสำนักบรรณาสารจะใช้ทางเข้า - ออกทางเดียว
คือประดูหน้าชั้น 6

 ระเบียบการยืมและการปรับ

ประเภทสมาชิก หนังสือ หนังสือสำรอง
จำนวน (เล่ม) วัน ค่าปรับ/วัน (บาท) จำนวน (เล่ม) วัน ค่าปรับ/วัน (บาท)
ปริญญาตรี 5 7 5 5 1 10
ปริญญาโท 10 14 5 10 1 10
ปริญญาเอก 10 30 5 10 1 10
อาจารย์ 10 30 5 10 1 10
เจ้าหน้าที่ 10 10 5 10 1 10
ประเภทสื่อทัศน์ สื่อโสตทัศน์
จำนวน (ตลับ/แผ่น) วัน ค่าปรับ/วัน (บาท)
VDO 2 2 10
เทป 2 2 10
CD-ROM 2 2 10
แผ่นดิสเก็ต 2 2 10

 ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

 1. แสดงบัตรนักศึกษาก่อนเข้าห้องสมุด
 2. ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม เข้ามาในบริเวณสำนักบรรณสาร โดยให้ฝากไว้ ณ เคาน์เตอร์บริการรับฝากของ
 3. ห้ามพูดคุย เล่น และส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่น
 4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาภายในสำนักบรรณสาร
 5. ห้ามตัด ฉีก หรือทำลายหนังสือ สิ่งพิมพ์ และทรัพยากรอื่นใดของสำนักบรรณสาร ตลอดจนห้ามขโมย มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดทางอาญา
 6. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะ
 7. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณสำนักบรรณสาร
 8. ก่อนออกจากสำนักบรรณสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง
 9. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการ และต้องเชื่อฟังคำตักเตือนว่ากล่าวของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักบรรณสาร ทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ห้องสมุด

 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักบรรณสาร ได้จัดเก็บหนังสือเพื่อความสะดวกในการใช้ตามระบบรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งกำหนดตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ แทนเนื้อหาวิชาของหนังสือ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ดังนี้

หมวด แทนเนื้อหา
A ความรู้ทั่วไป
B ปรัญชาและศาสนา
C ประวัติศาสตร์ทั่วไปและประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด
D ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่ายกเว้นทวีปอเมริกา
G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา กีฬาและการละเล่น
H สังคมศาสตร์
J รัฐศาสตร์
K กฎหมาย
L การศึกษา
M คีตกรรม
N วิจิตรศิลป
P ภาษาและวรรณกรรม
Q วิทยาศาสตร์
R แพทยศาสตร์
S เกษตรกรรม อุตสาหกรรมพืชและสัตว์
T เทคโนโลยี
T ยุทธศาสตร์
V นาวิกศาสตร์
Z บรรณานุกรม และบรรณารักษ์