การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 • ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
 •  หนังสือทั่วไป
 •  หนังสือสำรอง
 •  หนังสืออ้างอิง
 •  วิทยานิพนธ์
 •  ปริญญานิพนธ์
 •  งานวิจัย
 •  วารสารฉบับปัจจุบัน
 •  วารสารฉบับย้อนหลัง
 •  หนังสือพิมพ์
 •  คู่มือมหาวิทยาลัยต่างๆ
 •  กฤตภาค ,จุลสาร
 •  เอกสารสัมมนา
 • ทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 •  CD - ROM MULTIMEDIA
 •  VIDEO
 •  TAPE
 •  DISKETTE
 •  MICROFICHE
 •  CD-ROM DATABASES
 • ฐานข้อมูลที่มีให้บริการสืบค้น ( DATA BASES )
 •  ฐานข้อมูลหนังสือ : BOOK
 •  ฐานข้อมูลงานวิจัย : RES
 •  ฐานสิ่งพิมพ์รัฐบาล : GPO
 •  ฐานงานวิจัยระดับ ป.โท ของ น.ศ. ม.ก.บ. :IDP
 •  ฐานปริญญานิพนธ์
 •  ฐานวิทยานิพนธ์
 •  ฐานหนังสืออนุสรณ์งานศพ : MEN
 •  ฐานวัสดุไม่ตีพิมพ์
 •  ฐานชีวประวัติบุคคลสำคัญ:WHO
 •  ฐานรายชื่อวารสาร
 •  ฐานดรรชนีวารสาร : IND
 •  ฐานกฤตภาค
 •  ฐานข้อมูลเว็บไซต์
 •  ฐานดรรชนีค้นชื่อเรื่อง: IRB
 • ฐานข้อมูลซีดี-รอม ที่มีให้บริการ
 •  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 •  ฐานข้อมูลกฎหมายไทย
 •  ฐานข้อมูลประมวลรัษฎากร
 •  ฐานข้อมูลสยามจดหมายเหตุ : บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
 •  ฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 • สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ
 •  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
 •  คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
 •  งานวิจัย
 •  ราชกิจจานุเบกษา
 •  คำพิพากษา ศาลฎีกา
 •  ปริญญานิพนธ์
 •  หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ
 •  เอกสารสัมมนา
 •  สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 •  เอกสารของมหาวิทยาลัย
 •  คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ
 •  หนังสือสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ห้องสมุดบัณฑิตศึกษา ( GRADUATE LIBRARY )

  • บริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทมีบริการ หนังสือ วารสารสารนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ฯ ระดับปริญญาโทวิทยานิพนธ์ งานวิจัย จุลสารและกฤตภาค
  • ให้บริการ ณ สำนักบรรณสาร ชั้น 5

  เวลาทำการ

  • จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 19.30 น.
  • อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
  • หยุดวันนักขัตฤกษ์
  • วิทยาเขตร่มเกล้า ปิดวันอาทิตย์
จำนวนผู้เข้าชม