ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ด้วยความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) จัดตั้ง "มุมคุณธรรม" ขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการให้บริการทรัพยากรหลายประเภทได้แก่หนังสือ วารสาร จุลสาร วีซีดี ฯลฯ

นอกจากนี้ มีการร่วมกับคณะ / หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการอ่านภายในแก่นักศึกษาและผู้สนใจภายนอกชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย

สถานที่

  • ALT NAME

  • ALT NAME

  • ALT NAME


วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทรศัพท์ : 0-2320-2777 ต่อ 1449 โทรสาร : 0-2321-4444
วิทยาเขตร่มเกล้า อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0-2904-2222 ต่อ 2205 โทรสาร : 0-2904-2200

แนะนำทรัพยากร

ชื่อเรื่อง : "ศาสตร์ แห่งพระราชา" แนวคิดภูมิปัญญานำสู่การปฏิบัติ เพื่อทำ คน ให้เป็น คน
ชื่อผู้แต่ง : วิระยุทธ์ สุวรรณทิพย์
ปีที่พิมพ์ : 2553

ชื่อเรื่อง : ฝ่าวิกฤต ด้วยคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2552

ชื่อเรื่อง : ย่างก้าวแห่งความเข้าใจ
ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2552

ชื่อเรื่อง : โต๋แต๋
ชื่อผู้แต่ง : เรืองศักดิ์ ดวงพลา
ปีที่พิมพ์ : 2552

ชื่อเรื่อง : หนูรอกับหนูรี
ชื่อผู้แต่ง : คมกฤช มานนท์
ปีที่พิมพ์ : 2553

ชื่อเรื่อง : โรงเรียนเม็ดกวยจี๊
ชื่อผู้แต่ง : อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
ปีที่พิมพ์ : 2554

บุคคลต้นแบบ 

มุมธรรมะ

  • ว.วชิรเมธี
  • ป.ปยุตโต
  • พระมหาสมปอง