Home

KBU Features

KBU Research

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ม.เกษมบัณฑิต

OPAC

ระบบสืบค้นทรัพยากรภายในสำนักบรรณสารในรูป แบบออนไลน์กรุณาเลือกแสดงระบบภาษาที่ท่านต้องการ

ฐานข้อมูลออนไลน์

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น

Researcher

Recommended author

Suphanchai Punthawanunt Citations 259 | h-index 9 Computer | Networking | Communication | Security

Recommended author

Asst.Prof.Somboon Boonyakiat การพยาบาลมารดาทารก

ข่าวสารห้องสมุด

ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์จากห้องสมุดมารวย

Topic

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แหล่งรวมความรู้

กลุ่มงาน อพส.

ผลงานนักศึกษา

สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Locations

วิทยาร่มเกล้า

Hours of Operation
Sunday: 8:30 am - 4:30 pm
Monday: 8:00 am - 7:30 pm
Tuesday: 8:00 am - 7:30 pm
Wednesday: 8:00 am - 7:30 pm
Thursday: 8:00 am - 7:30 pm
Friday: 8:00 am - 7:30 pm
Saturday: 8:00 am - 7:30 pm
Address: อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 6 77 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี, กรุงเทพฯ, TH, 10510
Phone: (02) 904-2222 ต่อ 2133, 2134, 2146